วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์  

     “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม 

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ยึดหลักธรรมาภิบาล”


ปรัชญาโรงเรียน

มีวินัย  เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม

 

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน – แดง

 

คติพจน์ประจำโรงเรียน

คุณธรรมนำความรู้  น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง

 

อักษรย่อ

ทสอ.


Comments