โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่


             
 

ชื่อ-สกุล : นายพันธุ์เทพ  ใจคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้  พ.ศ. 2541
เกิดวันที่ : 14 มิถุนายน 2506
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)
                        สาขาการบริหารการศึกษา
                        จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
E-mail :  
Tuytep.t@gmail.com
Telephone : 
086-2288310บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง,
9 ก.ย. 2563 20:26
ą
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง,
30 ส.ค. 2563 21:46
Comments