การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

บันทึกการประชุมกรรมการสถานศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนĊ
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง,
16 ก.ย. 2563 21:35
Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง,
16 ก.ย. 2563 21:35
Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง,
16 ก.ย. 2563 21:35
Comments